Art griech. Kalamata Oliven Sup.Colossal   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Colossal   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Giants   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Ex. Jumbo   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Jumbo   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Ex. Large   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Large   GREECE
Art griech. Kalamata Oliven Superior   GREECE